Per què hi ha sistemes intensius de producció d’aliments?

Per què hi ha sistemes intensius de producció d’aliments?

Els pares de la UE

Els pares de la Unió Europea (que ja són morts) van ser la fam, el fred i la por que van quedar després de la segona guerra mundial.

Tots els actors europeus que van crear CEE creien que les principals eines per a la prosperitat era crear aliances comercials entre els seus paisos i sobretot una gran política agrària que garantís que el preu dels aliments al mercat seria accessible per a tots els europeus.

Aquesta és la història de la “Revolució verda” que emparada amb la “Política agrícola comuna” (PAC) ens ha dut la agricultura intensiva que avui coneixem, especialitzada en produir aliments barats.

És el resultat de que avui nosaltres tinguem accés a tot tipus d’aliments a un preu assequible.

Què és l’agricultura intensiva?

L’agricultura intensiva és un mètode de producció agrícola en el qual, es fa un ús intensiu de la terra. Dins de l’agricultura intensiva, hi ha vessants més respectuoses amb l’entorn i hi ha vessants amb sistemes més industrials que tenen un impacte més negatiu en el paisatge.

Consisteix a treure la major quantitat de productes per unitat de superfície. Amb aquest objectiu, habitualment s’utilitzen  fertilitzants, llavors seleccionades, pesticides químics, sistemes de reg i maquinària, entre altres, de tal manera que es necessita menys terra per a produir una mateixa quantitat d’aliment que aquell obtingut en altres tipus d’agricultura.

Les plantacions intensives requereixen d’un ambient sota control que compleixi amb les exigències que el cultiu demandi per a resultar un èxit.

La ramaderia intensiva

La ramaderia intensiva consisteix a treure-li el màxim rendiment a la cria i engreix d’animals. És un sistema complex que exigeix molta mà d’obra per kg de carn produïda, una inversió inicial molt gran i un alt consum d’energia procedent de combustible fòssil, però a canvi té una rendibilitat molt alta.

Tots aquestes necessitats són necessàries per adaptar les condicions de vida i d’alimentació a les condicions òptimes perquè la producció de carn, llet, llana… sigui el més ràpida i gran possible. Els animals estan vigilats i controlats en tot moment per evitar que emmalalteixin, ja que això implicaria malestar en l’animal i pèrdues econòmiques.

Amb els sistemes de ramaderia intensiva, és obligatori complir tota la normativa de benestar animal.

La normativa existent de benestar animal segueix els criteris que en primer lloc són aprovats pels organismes de la UE , i posteriorment adaptats i aplicats per cada regió o país de la seva àrea d’influència. Cal destacar que aquestes normatives van canviant i es van adaptant periòdicament als nous escenaris que es dibuixen.

Sistemes combinats d’agricultura i ramaderia intensiva

Quan la ramaderia intensiva es realitza conjuntament amb l’agricultura intensiva,  els cultius dels camps serveix per dur a la boca dels animals que aquests convertiran en fem i producció. Aquest mateix fem serà l’abonament per a retornar el nitrogen, el fòsfor i la matèria orgànica als camps de cultiu.

En primer lloc cal definir els objectius de l’agricultura i de la ramaderia intensiva: cobrir la demanda d’aliments necessària per a la població i (amb creixent importància) mantenir el territori, estem parlant de prevenció d’incendis i de fixar la població a les zones rurals.

i i a més a més és important el paper que hi juguen les políques agràries l’objectiu de les polítiques agràries i ramaderes és aportar diners als pagesos perquè aquests puguin seguir fent la seva funció de manteniment del territori, i perquè aquests aliments estiguin presents en el mercat a uns preus assequibles per a la gran majoria dels ciutadans.

Es descincula la ramaderia de l’agricultura d’un mateix territori?

Sí, i això té conseqüències en el paisatge i en el territori.

En primer lloc cal entendre que en alguna part del món, hi haurà sempre qui ven un producte més barat que el que nosaltres puguem elaborar aquí.

Això pot tenir diverses causes: Perquè hi ha una menor pressió urbanística, Una distribució social diferent, pels recursos hídrics presents, per la climatologia, per les grans extensions de terra que permeten l’ús de gran maquinària, perquè hi ha algun distribuïdor que compra i reté grans quantitats de producte amb l’objectiu d’especular al mercat financer…

El resultat de desvincular la ramaderia de l’agricultura sempre ens generarà desequilibris.

Quines conseqüències té el desvincular la ramaderia de la terra?

La ramaderia intensiva que es proveeix d’aliments provinents de l’altra punta del món, mai pot retornar els fems que genera al cultiu inicial.

Per molt que provem de fer un bon maneig, ens trobem que en algun lloc del món ens falten adobs (nitrogen i fòsfor que obtindrem de l’explotació minera o de derivats del petroli) mentre que en una altra part del món hi ha animals que generen més fem del que es pot abocar a la terra propera.

La contaminació d’aigües freàtiques no és un fenomen nou ni a Catalunya ni a molts altres llocs del món, és la conseqüència de que durant molts anys hem abocat molt fem en molt poques hectàrees de cultiu.

Quan una terra té un excés d’abonament inestable (fem fresc) destruïm la seva matèria orgànica, li eliminem capacitat de retenció d’aigua, promovem la seva desertització, i el pitjor de tot és que contaminem les aigües del subsòl.

La xarxa econòmica que es mou a l’entorn de la ramaderia i l’agricultura intensiva

No només les persones que treballen directament amb l’agricultura i la ramaderia intensiva viuen d’elles, ja sigui dins o fora de les granges, hi ha molts negocis del sector servei que funcionen com a resultat de l’existència dels sistemes intensius de producció d’aliments:

-Empreses de llavors

-Veterinaris

-Empreses de medicaments veterinaris

-Laboratoris d’anàlisi del sòl

-Indústria de la construcció

-Empreses de maquinària agrícola

-Empreses de tractaments d’aigua de pous

-Instituts d’investigació i innovació tecnològica aplicada a l’agricultura

-Investigació i venda de genètica animal

-Comercialització dels productes agroalimentaris

Prop de 1.300 milions de persones subsisteixen gràcies a la ramaderia. Així que criar bestiar i treure-li rendiment és una activitat important a la nostra societat d’avui.

Avantatges

  • Eficiència: la ramaderia intensiva obté la màxima producció per unitat de temps i per animal reproductor.
  • Adaptació a la demanda del mercat: S’ajusta a la demanda dels consumidors.
  • Homogeneïtat: és l’obtenció de productes homogenis o de característiques iguals, per a satisfer les necessitats nutricionals,de distribució i comercialització a gran escala.
  • El control sanitari que es té sobre els animals és molt alt i a més a més es garanteix que no tenen contacte amb animals de l’exterior de l’explotació que podrien estar malalts.
  • La quantitat de terra conreada que necessita l’engreix i la cria intensiva de bestiar és molt alta, en conseqüència generem moltes hectàries de cultiu, que amb una bona gestió de l’abonament i del sòl, absorbirà nitrogen i CO2 de la atmosfera  i alliberarà oxigen.

Inconvenients

  • Aquest sistema requereix uns gran consum d’energia que generalment procedeix de recursos fòssils, i no oblidem que són finits.
  • Pot ser molt contaminant si les dimensions de l’explotació són molt grans i sobretot si la quantitat d’animals no està relacionada amb quantitat de terra que conrea l’explotació.
  • La ramaderia intensiva necessita que l’avanç de la ciència i la tecnologia vagi frenant  el seu impacte en el medi ambient, i encara així, en el cas de grans explotacions, modifica el paisatge i la diversitat animal de la mateixa manera com el podria fer una ciutat.
  • És especialment rellevant el fet que requereix una alta concentració de capital, i per tant resulta un entrebanc alhora de introduir gent jove al sector.
  • El fet de obtenir grans quantitats de producte no garanteix la supervivència de l’activitat, a causa de que la comercialització del mateix es fa difícil (pel volum) de manera que gairebé sempre es delega aquesta tasca a grans distribuïdores o intermediaris que acaben imposant els preus de venda.

Marta roger

Pretium lorem primis senectus habitasse lectus donec ultricies tortor adipiscing fusce morbi volutpat pellentesque consectetur risus molestie curae malesuada. Dignissim lacus convallis massa mauris enim mattis magnis senectus montes mollis phasellus.

Deixa un comentari